گوگوش ـ رامین: ترانه‌های فیلم «شب فرشتگان» (جلد صفحه)

فیلم شب فرشتگان

ترانه‌های فیلم «شب فرشتگان» [+]
ایرج ـ رامین ـ گوگوش

(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامین ـ گوگوش: خواب و خیال
رامین ـ چشم گریان
ایرج ـ سوخته سوختنی

* * *

error: Content is protected !!