گوگوش ـ رامین: رویای نقش بر آب ـ عشق پنهانی (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «شب فرشتگان»
ایرج ـ رامین ـ گوگوش

(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامین ـ گوگوش: رویای نقش بر آب
رامین ـ گوگوش: خواب و خیال
رامین ـ گوگوش: قصه آشنایی
رامین ـ این عشق پنهانی
رامین ـ چشم گریان
ایرج ـ سوخته سوختنی

* * *