رامش: قصه لبهای یخ‌بسته ـ تو بارونی تو آفتابی (جلد صفحه)

قصه لبهای یخ‌بسته ـ تو بارونی تو آفتابی
رامش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامش ـ قصه لبهای یخ بسته
رامش ـ تو بارونی تو آفتابی

*‌ * *

error: Content is protected !!