پوران: ویرون بشی ایدل ـ راستی چه زود میگذره (جلد صفحه)

ویرون بشی ایدل ـ راستی چه زود میگذره
پوران شاپوری
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
پوران شاپوری ـ ویرون بشی ایدل
پوران شاپوری ـ راستی چه زود میگذره

* * *