گوگوش: ترانه‌های فیلم طلوع (جلد صفحه)

ای خورشید ـ سلام ای عشق ـ عروسک قشنگم [+]
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ ای خورشید
گوگوش ـ سلام ای عشق
گوگوش ـ عروسک قشنگم

* * *

error: Content is protected !!