حمیرا: برای روح‌انگیز (دل خون شد از امید) (جلد صفحه)

حمیرا: برای روح‌انگیز (دل خون شد از امید)

برای روح‌انگیز
(دل خون شد از امید و . . .)
حمیرا
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
حمیرا ـ برای روح‌انگیز (دل خون شد از امید)

* * *

error: Content is protected !!