عباس مهرپویا: من که در تو مرده‌ام (جلد صفحه)

عباس مهرپویا من که در تو مرده ام

من که در تو مرده‌ام
مهرپویا
(آهنگ روز)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
مهرپویا ـ من که در تو مرده‌ام

*‌ * *

error: Content is protected !!