ضیاء: مادر منو تنها مگذار ـ بارون ببار دوباره (جلد صفحه)

مادر منو تنها مگذار ـ بارون ببار دوباره
ضیاء
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ضیاء ـ مادر منو تنها مگذار
ضیاء ـ بارون ببار دوباره

* * *

error: Content is protected !!