زندگی و آثار «فرانس شوبرت» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار فرانس شوبرت

شوبرت
نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: خسرو سمیعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

با صدای:
محمد جعفری
باقر کریم پور
سیمین احساسی
خسرو فرحزادی

فایل شنیداری (دانلود)

زندگی و آثار شوبرت

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *