زندگی و آثار «فرانس شوبرت» (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

زندگی و آثار فرانس شوبرت
نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: خسرو سمیعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

با صدای:
محمد جعفری
باقر کریم پور
سیمین احساسی
خسرو فرحزادی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!