زندگی و آثار «فرانس شوبرت» (کانون پرورش فکری)

شوبرت
نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: خسرو سمیعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۲

 صدای: محمد جعفری ـ باقر کریم پور
سیمین احساسی ـ خسرو فرحزادی

* * *