زندگی و آثار «شوبرت» (کانون پرورش فکری کودکان)

شوبرت

نوشته: کلود دو فرن
ترجمه: خسرو سمیعی
نقاشی: ابراهیم حقیقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

 صدای: محمد جعفری ـ باقر کریم پور
سیمین احساسی ـ خسرو فرحزادی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone