فرشته: دیگه دنبالم نیا ـ چون و چرا نمی‌کنه (جلد صفحه)

دیگه دنبالم نیا ـ چون و چرا نمی‌کنه
فرشته
(المپیک)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فرشته ـ دیگه دنبالم نیا
فرشته ـ چون و چرا نمی‌کنه

*‌ *‌ *