اونیک: مطرود ـ وقتی که دل خوش نباشه (جلد صفحه)

مغرور ـ وقتی که دل خوش نباشه
اونیک
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
اونیک ـ مطرود (من وجودم مال توست)
اونیک ـ وقتی دل خوش نباشه

* * *

error: Content is protected !!