داریوش، کیوان، ماسیس: تنگه غروبه (جلد صفحه)

تنگه غروبه
داریوش، کیوان، ماسیس
(هارمونی ـ آپولون)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
داریوش، کیوان، ماسیس ـ تنگه غروبه

* * *

error: Content is protected !!