پوران: یک گل داشتم ـ ای خدای مهربان (جلد صفحه)

پوران یک گل داشتم

ای خدای مهربان ـ یک گل داشتم
پوران شاپوری
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
● پوران ـ یک گل داشتم
● پوران ـ ای خدای مهربان

* * *

error: Content is protected !!