داریوش، کیوان، اونیک،‌ ماسیس: یاد اون روزهای خوب (جلد صفحه)

غم عشقت منو داغون می‌کنه
(یاد اون روزای خوب)
داریوش، اونیک، کیوان، ماسیس(گروه مقصدی ـ رویال)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
داریوش، اونیک، کیوان، ماسیس ـ غم عشقت منو داغون می‌کنه

* * *

error: Content is protected !!