جمال وفایی: دختر شیرازی ـ تیروم تیروم (جلد صفحه)

دختر شیرازی ـ تیروم تیروم (+)
جمال وفایی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
جمال وفایی ـ دختر شیرازی
جمال وفایی ـ تیروم تیروم

* * *

error: Content is protected !!