فرهاد سوادکوهی: دیگه مردش اونروزا ـ دل میخواد عاشق بشه (جلد صفحه)

دیگه مردش اونروزا ـ دل میخواد عاشق بشه
فرهاد سوادکوهی
(شباهنگ)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فرهاد سوادکوهی ـ دیگه مردش اونروزا
فرهاد سوادکوهی ـ دل میخواد عاشق بشه

* * *

error: Content is protected !!