بیژن مفید: دو تا چشم سیاه داری ـ نه دیگه (روی جلد)

دو تا چشم سیاه داری ـ نه دیگه
بیژن مفید
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
بیژن مفید ـ دو تا چشم سیاه داری
بیژن مفید ـ نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

*‌ * *

error: Content is protected !!