پوران:‌ زهرا

زهرا
شعر: ؟
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: پوران شاپوری

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!