بانو شیرین‌: حسن‌بک

حسن‌بک
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: گلشن راد
خواننده: بانو شیرین

نام‌ پسران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!