مهوش: عمو سبزی فروش

مهوش عمو سبزی فروش

عمو سبزی فروش
شعر: ؟
آهنگ: بهرام حسن‌زاده
خواننده: مهوش

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!