سیما افشار ـ پورهاشمی: کنگر ماست ـ الجنبون (جلد صفحه)

ماست ماست کنگر ماست ـ الجنبون والجنبونس
سیما افشار ـ پورهاشمی ـ بیداریان
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
سیما افشار، نصرت کریمی ـ ماست ماست کنگر ماست
جعفر پورهاشمی، بیداریان ـ الجنبون و الجنبونس

* * *