عارف: بزنم به تخته ـ بیا دستی بر آریم (جلد صفحه)

عارف بزنم به تخته

بزنم به تخته ـ بیا دستی بر آریم
عارف
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ بزنم به تخته
عارف ـ بیا دستی بر آریم

* * *

error: Content is protected !!