داود مقامی: وای وای عمرم سر اومد (جلد صفحه)

داود مقامی ای خدا بهار اومد

وای وای عمرم سر اومد (ای خدا بهار اومد)
داود مقامی
(المپیک)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
داود مقامی ـ وای وای عمرم سر اومد

* * *

error: Content is protected !!