داود مقامی:‌ تب مجنون ـ شب غم (جلد صفحه)

داود مقامی تب مجنون شب غم

تب مجنون ـ شب غم
داود مقامی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
داود مقامی ـ شب غم
داود مقامی ـ تب مجنون

* * *

error: Content is protected !!