فرزانه: دلم می‌شنگه ـ کافر قیزی جون (جلد صفحه)

ترانه های فیلم حسین کرد شبستری

دلم می‌شنگه ـ کافر قیزی جون
فرزانه
ترانه‌های فیلم حسین کرد شبستری

(فروشگاه فیلیپس کالای)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فرزانه ـ دلم می‌شنگه
پریا ـ کافر قیزی جون

* * *

error: Content is protected !!