اونیک: تو بخند ـ دیدی عشقت چه گلی زد به سرم (جلد صفحه)

اونیک دیدی عشقت چه گلی زد به سرم

تو بخند ـ دیدی عشقت چه گلی زد به سرم
اونیک
(المپیک)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
اونیک ـ تو بخند
اونیک ـ دیدی عشقت چه گلی زد به سرم

* * *

error: Content is protected !!