گلپا: زبانم را نمی‌فهمی

گلپا زبانم را نمی‌ فهمی

زبانم را نمی‌فهمی
شعر: [مهدی سهیلی]
تار: فرهنگ شریف
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

این ترانه‌ را با صدای «ایرج» بنشوید:
ایرج ـ زبانم را نمی‌فهمی (۱)
ایرج ـ زبانم را نمی‌فهمی (۲)

* * *

error: Content is protected !!