حسین موفق: به کشتن می‌دهی ما را

حسین موفق به کشتن می دهی ما را

به کشتن می‌دهی ما را 
شعر: ابوالفضل ادبی
آهنگ: فیروز برنجیان
خواننده: حسین موفق

error: Content is protected !!