عارف: تو اگر گریه کنی ـ مرد زیر باران (جلد صفحه)

عارف مرد زیر باران

ترانه‌های فیلم «شهر آفتاب»
عارف
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف: مرد زیر باران
عارف: تو اگر گریه کنی

* * *