هما سیار: روزی که خورشید به دریا رفت (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

هما سیار روزی که خورشید به دریا رفت

روزی که خورشید به دریا رفت
نویسنده: هما سیار
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

هما سیار روزی که خورشید به دریا رفت

خرگوش کوچولو هنوز دریا را ندیده بود، اما قرار بود روز بعد با پدرش به کنار دریا برود. بنابراین، آن روز شیطانی نکرده بود و با ادب تر و تمیزتر از همیشه شده بود. اما روز بعد هر چه خرگوش کوچولو منتظر ماند، خورشید طلوع نکرد. او که حوصله‌اش سررفته بود بیرون رفت و از ستاره ها و ماه پرسید که چرا خورشید درنیامده است. اما آنها هم نتوانستند به او پاسخی دهند.
سرانجام، قورباغه از دریا و از خوشحالی ماهیها برای او خبر آورد. آخر آن روز خورشید برای روشن کردن ته دریا به آنجا رفته بود!

صدای:
سیمین احساسی
رضا بابک
سوسن فرخ‌نیا
علیرضا هدائی
بهرام شاه‌محمدلو
شیوا گورانی
مرضیه برومند

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

هما سیار روزی که خورشید به دریا رفت

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!