م. آزاد: کی از همه پُر زورتره (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

کی از همه پُر زورتره؟
بازآفرینی: م. آزاد
موسیقی: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۳

با صدای:
بیژن مفید
جمیله ندائی
هوشنگ توکلی
علیرضا مجلل
سیاوش طهمورث
صدرالدین زاهد
شیما مفید

فایل شنیداری (دانلود)

* * *

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *