م. آزاد: کی از همه پر زورتره (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

م آزاد کی از همه پر زورتره

کی از همه پُر زورتره؟
بازآفرینی: م. آزاد
موسیقی: کریم گوگردچی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

با صدای:
بیژن مفید
جمیله ندائی
هوشنگ توکلی
علیرضا مجلل
سیاوش طهمورث
صدرالدین زاهد
شیما مفید

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

م آزاد کی از همه پر زورتره

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!