کنستانتین پاستوفسکی: انگشتری جادو (کانون پرورش فکری)

کنستانتین پاستوفسکی انگشتری جادو

انگشتری جادو
نوشته‌: کنستانتین پاستوفسکی
ترجمه: پوران صلح‌کُل
طراح:‌ محمدرضا عدنانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای:
قصه‌گو: مظفر مقدم
پدر بزرگ: بهمن زرین‌پور
سرباز پیر: بهرام وطن‌پرست
واریوشا: فرح کاظمی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!