فرشته: مگه نبود ـ وای از این زمونه (جلد صفحه)

فرشته مگه نبود وای از این زمونه

مگه نبود ـ وای از این زمونه
فرشته
(المپیک)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فرشته ـ مگه نبود
فرشته ـ وای از این زمونه

* * *

error: Content is protected !!