هوشنگ ابتهاج: ترانه (صدای شاعر)

هوشنگ ابتهاج ترانه

ترانه (تا تو با منی، زمانه با من است)
سروده و صدای: هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه)
موسیقی: پرویز اتابکی

تا تو با منی زمانه با من است
بخت و کام جاودانه با من است

تو بهار دلکشی و من چو باغ
شور و شوق صد جوانه با من است

یاد دلنشینت ای امید جان
هر کجا روم روانه با من است

ناز نوشخند صبح اگر توراست
شور گریهٔ شبانه با من است

برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست
رقص و مستی و ترانه با من است

گفتمش: مُراد من، به خنده گفت:
لابه از تو و بهانه با من است

گفتمش من آن سمند سرکشم
خنده زد که تازیانه با من است

هر کسش گرفته دامن نیاز
ناز چشمش این میانه با من است

خواب نازت ای پری ز سر پرید
شب خوشت که شب فسانه با من است

تهران، تیر ماه ۱۳۳۳

* * *
هوشنگ ابتهاج: ترانه (مجموعه ترانه‌ها)

* * *
«یادنامهٔ هوشنگ ابتهاج» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!