اصطلاحات زبان فارسی در ترانه‌های ایرانی

اصطلاحات زبان فارسی

هر رشته‌‌ از علم و پیشه‌ای اصطلاحات خاص خودش را دارد که برای اهل فن در آن کار مفهوم است. در زبان و فرهنگ شفاهی هم کلمه و عباراتی وجود دارد که به آن «اصطلاح» می‌گویند. به کار گرفتن اصطلاحات در محاوره‌ برای بهتر رساندن منظور گوینده به مخاطب است.

چند ترانه‌‌ی ایرانی که شعر آنها اصطلاحی مشهور به‌کار رفته را بشنوید. شما هم اگر از ایندست ترانه‌ها سراغ دارید خبر بدهید تا به این مجموعه اضافه شود.

ضرب‌المثل‌های فارسی در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!