الهه: شکایت دل (مانده نمانده)

الهه شکایت دل

شکایت دل (مانده نمانده)
شعر: پرویز یاحقی
آهنگ: بیژن ترقی
خواننده: الهه

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!