گوگوش ـ رامین: ترانه‌های فیلم «شب فرشتگان» (جلد صفحه)

فیلم شب فرشتگان

ترانه‌های فیلم «شب فرشتگان» [+]
ایرج ـ رامین ـ گوگوش

(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامین ـ این عشق پنهانی
رامین ـ گوگوش: قصه آشنایی
رامین ـ گوگوش: رویای نقش بر آب
ایرج ـ عشق آمدنی بود نه آموختنی

* * *

error: Content is protected !!