ایرج ـ گوگوش: گفتم نمیشه ـ حاشا ندارم (جلد صفحه)

گفتم نمیشه ـ تو را میخوام، حاشا ندارم
ایرج ـ گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ایرج ـ گوگوش: گفتم نمیشه
ایرج ـ گوگوش: تو را میخوام، حاشا ندارم

* * *

error: Content is protected !!