ترانه‌های فیلم «بهشت دور نیست» (جلد صفحه)

فردین فروزان فیلم بهشت دور نیست

ترانه‌های فیلم «بهشت دور نیست»
ایرج ـ عهدیه ـ جعفر پورهاشمی
(گلدن رکورد)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ایرج: بدو بدو بیا بیا
ایرج ـ عهدیه: شکوفه‌ی عشق
جعفر پورهاشمی ـ شاهین: تو که منو کشتی

* * *

error: Content is protected !!