ایرج: بدو بدو بیا بیا (ترانه فیلم)

ایرج بدو بدو بیا بیا

بدو بدو بیا بیا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: بهشت دور نیست

روی جلد این صفحه را در اینجا ببنید

* * *
یادنامهٔ «همایون خُرم» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *