چایکوفسکی: قصهٔ فندق‌شکن (کانون پرورش فکری)

قصه‌ٔ فندق‌شکن
چایکوفسکی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

نوشته: ارنست تئودور آمادئوس هافمن
ترجمه: پوران صلح‌کُل
صدای: مظفر مقدم

فایل شنداری (دانلود)

* * *