چایکوفسکی: قصه‌ی فندق‌شکن (کانون پرورش فکری)

چایکوفسکی فندق شکن

قصه‌ٔ فندق‌شکن (چایکوفسکی)
نوشته: ارنست تئودور آمادئوس هافمن
ترجمه: پوران صلح‌کُل
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

با صدای: مظفر مقدم

فایل شنداری (دانلود)

چایکوفسکی فندق شکن

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *