چایکوفسکی: دریاچه قو (کانون پرورش فکری)

چایکوفسکی باله دریاچه قو

دریاچه قو (چایکوفسکی)
نوشته: فرانسیس اسکالیا
ترجمه: بیژن خرسند
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای: مظفر مقدم
طرح و نقاشی: بهجت پوشانچی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!