چایکوفسکی: دریاچهٔ قو (کانون پرورش فکری)

دریاچه قو
چایکوفسکی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

نوشته: فرانسیس اسکالیا
ترجمه: بیژن خرسند
صدا: مظفر مقدم
طرح و نقاشی: بهجت پوشانچی

فایل شنیداری (دانلود)

* * *