احمد شاملو: بر سرمای درون (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو بر سرمای درون

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

بر سرمای درون

همه
لرزش دست و دلم
از آن بود
که عشق
پناهی گردد،
پروازی نه
گریزگاهی گردد.

آی عشق آی عشق
چهرۀ آبییت پیدا نیست

و خنکای مرهمی
بر شعلۀ زخمی
نه شور شعله
بر سرمای درون.

آی عشق آی عشق
چهرۀ سرخت پیدا نیست

غبار تیرۀ تسکینی
بر حضور وهن
و دنج رهایی
بر گریز حضور،
سیاهی
بر آرامش آبی
و سبزۀ برگچه
بر ارغوان

آی عشق آی عشق
رنگ آشنایت
پیدا نیست.

۱۳۵۱
از مجموعۀ «ابراهیم در آتش»

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *
در باره «اسنفندیار منفردزاده» در این سایت
یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!