احمد شاملو: مرثیه (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو مرثیه

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

مرثیه
(در خاموشی فروغ فرخ‌زاد)

به جست‌وجوی تو
بر درگاه کوه می‌گریم،
در آستانۀ دریا و علف.

به جست‌وجوی تو
در معبر بادها می‌گریم
در چارراه فصول،
در چارچوب شکستۀ پنجره‌ئی
که آسمان ابرآلوده را
قابی کهنه می‌گیرد
. . . .

به انتظار تصویر تو
این دفتر خالی
تا چند
تا چند
ورق خواهد خورد؟

جریان باد را پذیرفتن
و عشق را
که خواهر مرگ است. ـ

و جاودانگی
رازش را
با تو در میان نهاد.

پس به هیئت گنجی در آمدی:
بایسته و آزانگیز
گنجی از آن‌دست
که تملک خاک را و دیاران را
از این‌سان
دلپذیر کرده است!

نامت سپیده‌دمی‌ست که بر پیشانی آسمان می‌گذرد
ـ متبرک باد نام تو! ـ

و ما همچنان
دوره می‌کنیم
شب را و روز را
هنوز را . . .

۲۹ بهمن ۱۳۴۵
از مجموعۀ «مرثیۀ خاک»

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *
در باره «اسنفندیار منفردزاده» در این سایت
یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!