نان به سفره، جامه‌تان بر تن (نگاهنگ)

آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!
نان به سفـره، جامـه‌تان بر تن؛
یک نفر در آب می‌خواند شما را

[+]

* * *
یادنامهٔ «احمد شاملو» در این سایت

* * *