سیل غارتگر اومد (نگاهنگ)

سیل غـارتگر اومـد، از تـو رودخـونه گذشت
پُلا رو شکست و بُرد، زد و از خونه گذشت
. . .

[ + ]

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone