سیما بینا: بلال بلالم

سیما بینا بلال بلالم

بلال بلالم
شعر: محلی شیرازی
خواننده: سیما بینا