مهدی اخوان‌ثالث: دریچه‌ها (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث دریچه ها

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

دریچه‌ها

ما چون دو دریچه، رو به‌روی هم،
آگاه ز هر بگو مگوی هم.
هر روز سلام و پرسش و خنده،
هر روز قرار روز آینده.
[عمر آینۀ بهشت، اما . . . آه
بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه]
اکنون دل من شکسته و خسته‌ست،
زیرا یکی از دریچه‌ها بسته‌ست،
نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد،
نفرین به سفر، که هرچه کرد او کرد.

تهران ـ دی‌ ماه ۱۳۳۵
از مجموعۀ «آخر شاهنامه»

* * *
بازگشت به شعرهای «مهدی اخوان‌ثالث» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!