صمد بهرنگی: ماهی سیاه کوچولو (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی

«ماهی سیاه کوچولو»
نوشته: صمد بهرنگ
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

صمد بهرنگ ماهی سیاه کوچولو* * *

فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
یادنامه‌ی «صمد بهرنگی» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!