صمد بهرنگی: ماهی سیاه کوچولو (شنیداری)

«ماهی سیاه کوچولو»
نوشته: صمد بهرنگی
سال انتشار نمونۀ نوشتاری: ۱۳۴۷
سال انتشار نمونۀ شنیداری: ۱۳۵۰
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *

Balaja Gara Balig
«ماهی سیاه کوچولو»
در اجرای نمایشنامه‌ای به زبان تُرکی

یادمان «صمد بهرنگی» در این سایت

* * *