شهیار قنبری: شعله‌ی کبریت (صدای شاعر) (نگاهنگ)

او به اندازهٔ یک گلدان سبز
و به اندازهٔ یک شعلهٔ کبریت نبود.

«نه به اندازه‌ی یک شعله‌ی کبریت» (نوشتاری)

* * *