شهیار قنبری (صدای شاعر) نه به اندازه‌ی یک شعله‌ی کبریت

شهیار قنبری به اندازه شعله یک کبریت

نه به اندازهٔ یک شعلهٔ کبریت . . .
سروده و صدای:‌ شهیار قنبری
موسیقی زیر صدا: موریس ژار
از: مجموعهٔ یک دهان آواز سُرخ

تو کسی را که به اندازهٔ یک گلدان هم سبز نبود
به نگهبانیٍ باغی خواندی
باغ سبزی آری
تا که در بیداری
ضامن خواب علف‌ها باشد.
و
به هنگام شب بی‌همه‌چیز
حافظ حنجرهٔ پاک گل داوودی
خوبی‌ی نازک ابریشم‌ها
و غزل‌های ردیف‌اش همگی لالهٔ سُرخ
حافظ خواب اقاقی باشد.
تا مبادا
بی‌دلی دست‌درازی بکند
به شب عصمت گل‌کاری‌ها.

تو کسی را که به اندازهٔ یک گلدان هم سبز نبود
به نگهبانی‌ی باغ وطن ما خواندی.
او به اندازهٔ یک گلدان سبز
و به اندازهٔ یک شعلهٔ کبریت نبود.

درخت بی‌سرزمین، دفتر سوم، دلریختگان

* * *
نه به اندازهٔ یک شعلهٔ‌ کبریت . . .( نگاهنگ)

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!